alert-product-img
close-alert
Προστέθηκε στο καλάθι
banner-truck Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες άνω των 25€ close-alert

ΔΗΛΩΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Η Διοίκηση της «SYMBEEOSIS Α.Ε.» διατύπωσε την παρακάτω δήλωση αειφορίας:

«Θα παράγει ασφαλή, υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα και θα αναπτύσσει συνεργασίες βιολογικής καλλιέργειας βοτάνων και εκτροφής μελισσιών συνδυάζοντας καινοτομία και τεχνολογία με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας».

Η Διοίκηση  και οι εργαζόμενοι της «Symbeeosis EY ZHN S.A.» δεσμεύονται έναντι των παρακάτω θεμελιωδών αρχών αειφόρας: Ενδιαφερόμαστε για την προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση της Ελληνικής Βιοποικιλότητας και για την προστασία του πλανήτη Συμβάλλουμε στην υγεία, στην ευεξία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου αλλά και στην υγεία του πλανήτη, των φυτών, της γης, του νερού και του αέρα. Πρεσβεύουμε την αειφορία και μεταδίδουμε την προστιθέμενη αξία της πράσινης λογικής σε όλους τους συμμέτοχους στην καθημερινότητα σε προσωπικό και εργασιακό επίπεδο.  Ενθαρρύνουμε όλο το δίκτυο των συνεργασιών μας να λειτουργεί υπεύθυνα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την ηθική καλλιέργεια και τη βιωσιμότητα του πλανήτη Κάνουμε βήματα μπροστά με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα Στοχεύουμε ψηλά και ελπίΖΟΥΜΕ σε ένα καλύτερο μέλλον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Διοίκηση της εταιρείας «SYMBEEOSIS Α.Ε.»  έχει ως θεμελιώδη πολιτική, τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών και αυστηρών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τα προϊόντα που παράγει.

Πρωταρχικό στόχο και δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η παραγωγή βιολογικών προϊόντων με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και την πλήρη συμμόρφωση στις διατάξεις της Ελληνικής και Διεθνούς νομοθεσίας. Η ασφάλεια και η υγιεινή των παραγόμενων και προσφερόμενων προϊόντων με παράλληλο σεβασμό προς το περιβάλλον και τη σχετική νομοθεσία, θεωρείται ως η ελάχιστη δέσμευση της εταιρείας έναντι των πελατών της και έναντι του Ηθικού και Υπεύθυνου Επιχειρείν μέσω του τρίπτυχου στρατηγικής Planet – People- Profit.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία: Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018, για την παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση αρωματικών φυτών, μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας καθώς και την εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και αλειμμάτων .Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας των τροφίμων ώστε να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και για να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της αγοράς, της νομοθεσίας και τα νέα επιστημονικά δεδομένα.Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, καθώς και για την ικανοποίηση των πελατών της. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΑΤ από την Ανώτατη Διοίκηση. Αναθέτει τη συνολική ευθύνη και τις αντίστοιχες σε αυτή αρμοδιότητες για τη λειτουργία, την τήρηση και τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ, στην Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων.Δεσμεύεται να στηρίξει την Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων παρέχοντας τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΑΤ.Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγεται συνεχώς η ασφαλής παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και μελιού.Καθιερώνει ένα περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστοσύνης και τιμιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και καλλιεργεί πνεύμα ηθικής στηρίζοντας την ομαδική προσπάθεια και την ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού στις δραστηριότητες της εταιρείας.Δεσμεύεται για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Για το λόγο αυτό έχει συνταχθεί Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας το οποίο υπογράφεται από όλο το προσωπικό της εταιρείας που χειρίζεται δεδομένα προμηθευτών, συνεργατών και πελατών.Μεριμνά ώστε η παρούσα Πολιτική να διαχέεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας «SYMBEEOSIS Α.Ε.», αναγνωρίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως κυρίαρχο συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης και της υγιούς επιχειρηματικότητας δεσμεύεται για την ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των υπαλλήλων και υποψήφιων υπαλλήλων, των συνεργατών και υποψηφίων συνεργατών, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος.

Επιπλέον των ανωτέρω η εταιρεία δηλώνει ότι: Αποδέχεται τις συνδικαλιστικές δράσεις και προάγει την ελεύθερη συμμετοχή εργαζομένων σε συλλόγους και σωματεία.Απαγορεύει την οποιαδήποτε μορφή παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης.Εφαρμόζει στο ακέραιο την εργασιακή νομοθεσία όσο αφορά την πληρωμή των αποδοχών, την απασχόληση εντός του συμφωνηθέντος ωραρίου, την υπερωριακή απασχόληση.Σέβεται και τηρεί τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και ιδιωτικά συμφωνητικά.Δεν ζητά αλλότρια εργασία πέραν των σχετικών που από τα καθήκοντα και τις περιγραφές θέσεων εργασίας απορρέουν.Απαγορεύει ρητά: την κατάχρηση εξουσίας, τη χρήση απειλών, σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης, λεκτικού εκβιασμού κλπ από οποιοδήποτε στέλεχος και εργαζόμενό της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας «SYMBEEOSIS Α.Ε.», αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές της διαδικασίες και αναπτύσσει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, τη διαχείριση του περιβαλλοντικού‐κλιματικού κινδύνου, καθώς και για την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία: Σκοπεύει να αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001, στο σύνολο των δραστηριοτήτων παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και μελιού.Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν την δραστηριότητά της σε όλες τις περιβαλλοντικές της πλευρές.Δεσμεύεται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.Ενημερώνει ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει όλο το προσωπικό της σε περιβαλλοντικά θέματα.Διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης, θέτοντας και ανασκοπώντας περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους.Καθιερώνει ένα περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστοσύνης και τιμιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και καλλιεργεί πνεύμα ηθικής στηρίζοντας την ομαδική προσπάθεια και την ενεργή συμμετοχή όλου το προσωπικό στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.Μετρά συστηματικά τους περιβαλλοντικούς δείκτες με στόχο τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.Διασφαλίζει την υπεύθυνη περιβαλλοντικά και ηθικά λειτουργία σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της και των σταδίων συλλογής, παραγωγής, συσκευασίας, διάθεσης των τελικών προϊόντων και ανακύκλωσης όπου αυτό είναι εφικτό. Μεριμνά ώστε η παρούσα Πολιτική να διαχέεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των πολύτιμων φυσικών πόρων. Για τον λόγο αυτό βασικά κριτήρια για την παροχή των υπηρεσιών της είναι: Η κατά το δυνατόν μειωμένη κατανάλωση ενεργειακών πόρων.Η μειωμένη κατά το δυνατόν παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων και αέριων ρύπων.Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, παρακολουθεί και μετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, θέτει στόχους βελτίωσης, εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, διαχείρισης απορριμμάτων‐ανακύκλωσης, μείωσης μετακινήσεων, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προώθησης πράσινων προμηθειών με ιδιαίτερη έμφαση στα υλικά συσκευασίας. Επιπλέον, με τις ευρείες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση της «SYMBEEOSIS Α.Ε.» δεσμεύεται για τη διαρκή στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας, αναπτύσσοντας και προάγοντας συνεργασίες με φιλικό και θετικό αντίκτυπο προς το περιβάλλον όπως, της βιολογικής γεωργίας, της γεωργίας ακριβείας, της προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, της αναγεννητικής γεωργίας, της πράσινης χημείας, των πράσινων υλικών συσκευασίας, των πράσινων μεταφορών, της διαχείρισης απορριμμάτων και νερού, της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην προσπάθεια υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων και ενισχύοντας παράλληλα τη διασφάλιση θέσεων εργασίας ή και τη δημιουργία νέων.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, λειτουργώντας με γνώμονα τη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και για την αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτήν, μέσω χρήσης καινοτομιών, και κατάλληλων τεχνολογικών μέσων.

Υλοποιεί πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις για το περιβάλλον

Για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής η «SYMBEEOSIS Α.Ε.» δεσμεύεται για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της, αλλά και την ενημέρωση των συνεργατών, πελατών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών της δράσεων θεωρώντας ότι η ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούν τη βάση μιας βιώσιμης και αειφόρου κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.